Mūsų tikslas užtikrinti socialinį teisingumą tarp įvairių visuomenės grupių. Siekiame, kad mūsų teikiamos socialinės paslaugos, kuriomis suteikiame pagalbą tiems, kuriems labiausiai jos reikia – būtų suteikiamos laiku ir kokybiškai. Tik efektyviai veikianti socialinės gerovės sistema gali kritiškai pažvelgti į kylančias socialines problemas ir siūlyti efektyvius būdus šioms problemoms spręsti.

SIEKIANT UŽTIKRINTI KOKYBIŠKAS SOCIALINES PASLAUGAS PRIIMTI REIKŠMINGI SPRENDIMAI:

 • Patvirtintas socialinių paslaugų planas, kurio tikslas – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir stiprinti šių paslaugų tinklą.
 • Socialinių paslaugų centre sukurta papildoma 21 pareigybė padėsianti užtikrinti gyventojų poreikį gauti socialines paslaugas, sutrumpinti paslaugos laukimo laiką.
 • Patvirtintas kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas darbuotojams, teikiantiems socialines paslaugas asmens namuose.
 • Patvirtintas nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje, finansavimo tvarkos aprašas.

SOCIALINĖS PASLAUGOS TEIKIAMOS:

 • Asmens namuose.
 • Kauno rajono socialinių paslaugų centre ir jo skyriuose.
 • Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose.
 • Vaiko gerovės centre „Gynia“.
 • Viešosiose įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose.
 • Asmens namuose.
 • Kauno rajono socialinių paslaugų centre ir jo skyriuose.
 • Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose.
 • Vaiko gerovės centre „Gynia“.
 • Viešosiose įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose.
Visas išmokų ir paslaugų rūšis rasite čia.

UŽIMTUMO DIDINIMAS

Parengta Užimtumo didinimo programa 2022-2023 metams. Programos tikslas didinti gyventojų užimtumą, integruojant labiausiai pažeidžiamus bedarbius į darbo rinką, skatinant jų darbinę motyvaciją, socialinius ir darbo įgūdžius. Šiai programai įgyvendinti iš valstybės biudžeto skirta 249 tūkst. eurų, įdarbinti 74 Kauno rajono gyventojai, kurie buvo registruoti Užimtumo tarnyboje.

REGISTRUOTI BEDARBIAI:
REGISTRUOTO NEDARBO RODIKLIS NUO VISŲ DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJŲ:
Šis rodiklis 0,8 proc. mažesnis nei šalies vidurkis ir 1,3 proc. mažesnis nei Kauno apskrityje.

PARAMA UKRAINIEČIAMS

Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams nuo 2022 m. kovo 1 d. pradėjome teikti ukrainiečiams piniginę socialinę paramą, siekiant užtikrinti Ukrainos žmonių, pabėgusių nuo karo minimalius poreikius, pragyvenimą ir integraciją. Piniginė socialinė parama buvo teikiama ukrainiečiams, kurie gavo laikinosios apsaugos statusą Lietuvoje.

SOCIALINĖS PASLAUGOS TIEMS, KURIEMS LABIAUSIAI JOS REIKIA

 • Organizuojame dienos, trumpalaikės (atokvėpio) ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą asmenims, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Tokia pagalba kartu su partneriais buvo teikiama 120 asmenims.
 • Ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 272 Kauno rajono gyventojams ir 216 vaikų, netekusių tėvų globos, iš jų 50 nelydimų nepilnamečių vaikų iš Ukrainos. 
 • Kartu su Tradicine religine bendrija Kauno arkivyskupijos Caritu vykdoma socialinė integracija asmenų paleistų iš įkalinimo ar pataisos įstaigų. Įvairi pagalba buvo suteikta 78 asmenims.
 • Laidojimo pašalpa skirta 1105 gavėjams ir 1 parama užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikų parvežimui.

PAGALBA VAIKUS AUGINANČIOMS ŠEIMOMS

Kiekvienam vaikui Lietuvoje kas mėnesį mokama 85,75 euro dydžio išmoka vaikui arba kitaip – vaiko pinigai. Papildoma 50,47 eurų dydžio išmoka prie vaiko pinigų mokama visiems vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, taip pat visiems vaikams, turintiems negalią. Šios išmokos mokamos iki vaikui sukanka 18 metų arba ilgiausiai iki 23 metų, bet tik tuo atveju, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Daugiau informacijos apie išmokas auginant vaiką, rasite čia.

DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ RĖMIMO FONDAS

Parama skirta 18-kai sunkiai besiverčiančioms, daugiavaikėms šeimoms. 8 šeimos įsigijo kompiuterius, 14 vaikų apmokėtos vasaros poilsio stovyklos, 2 šeimoms parama skirta vaikų lavinimui.

DĖMESYS VAIKAMS

Veikia 9 vaikų dienos centrai, kuriuos lanko 196 Kauno rajono vaikų. Šie centrai veikia ištisus metus. Mokslo metais vaikų dienos centrų veikla daugiau orientuota į vaikų mokymosi pasiekimus mokyklose, motyvacijos ugdymą, gerų rezultatų siekimą. Vasarą dėmesys yra skiriamas poilsiui, įvairioms ekskursijoms ir išvykoms, organizuojamoms stovykloms.

PAGALBA NEĮGALIESIEMS

 • Teikiame socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems: neįgaliųjų dienos užimtumas, individuali paslauga neįgaliajam, pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Šias paslaugas gavo 500 Kauno rajono neįgalūs gyventojai, iš kurių 11 neįgalių vaikų. 
 • Asmeninė pagalba buvo teikiama 34 asmenims. Šią paslaugą gali gauti visi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
 • Gyventojams turintiems negalią, buvo pilnai pritaikyti 2 būstai, vienas būstas pritaikytas iš dalies. Įrengti keltuvai išorėje, sutvarkyta prieiga nuo laiptinės iki keltuvo, įsigytas mobilus keltuvas, sumontuoti buitinio nuotekų biologinio valymo įrenginiai, įrengta trinkelių danga nuo keltuvo iki automobilio stovėjimo vietos. Iš viso įrengta ir prižiūrima 30 įvairių rūšių keltuvų.

YPAČ SMARKIAI IŠAUGO ŠILDYMO, KARŠTO IR GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDOS

Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos buvo išmokėtos 6 207 rajono gyventojams (2021 m. tokių gavėjų buvo 2424). 60 proc. sudarė kompensacijos už malkas.

Siekiant skatinti būstų renovaciją (modernizavimą) ir į šį procesą įtraukti nepasiturinčius gyventojus, gaunančius būsto šildymo išlaidų kompensaciją, taikoma dar ir papildoma priemonė – jeigu daugiabučio namo buto savininkai įgyvendina ar jau įgyvendino valstybės ar savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, šiems asmenims teikiama valstybės parama 100 proc. apmokamos kredito ir palūkanų įmokos.